Indledning til de syv menigheder

Læs Joh. Åb. 1, 1-20.

 

Åbenbaring er et vigtigt bibelsk begreb som betyder afsløring. Udtrykket bruges i Skriften om Gud og de guddommelige ting. Den sidste bog i Bibelen er en ”Jesu Kristi åbenbaring”, selv om den kaldes ”Johannes´s åbenbaring”. Åbenbaringsbogen er rig på billeder, syner og symboler. Den afdækker både "det som er nu og det som skal komme", menighedens tilstand i de sidste dage og forudsigelser om åndskampen før Jesus kommer igen (v 19). Perspektiverne er vældige, både for verdenssituationen i endetiden og når det gælder synerne om Guds rige.


Vi får at vide at denne åbenbaring fra Gud, som Jesus giver videre til "sin tjener", formidles til ham ved en engel. Apostelen Johannes var det menneske Jesus valgte til at modtage og bringe dette sidste budskab i Den hellige skrift. Åbenbaringen blev givet både ved ord og syn, tegn og tale. Johannes så Herren Jesus selv i en skikkelse som symboliserer ypperstepræsten, renhed og hellighed, med det altseende blik, den uimodståelige magt og det skarpe ord (v 13-16).


I brevets hilsen (v 4-6) beskrives Gud som han "som er og som var og som kommer". Det gentages i vers 8 og lignende andre steder i bogen. Han er den evige, uforanderlige, virksomme Gud. Alle tings begynder og fuldender.


"De syv ånder" for Guds trone er en benævnelse på Den Hellige Ånd. Tallene har en dyb symbolsk betydning i Åbenbaringsbogen. Tallet 3 er Guds tal, mens 4 er verdens tal. Med 7-tallet betegner Åndens mangfoldige gerning og virkning i verden (eks: Es 11, 2: ”Over ham hviler Herrens ånd, visdoms og indsigts ånd, råds og styrkes ånd, kundskabs og gudsfrygts ånd”.


Beskrivelsen af Jesus i hilsnen i vers 4 er vældig rig og fyldig. Han nævnes med udtryk som minder om hans egne ord og Bibelens for øvrigt. Til det Jesus er og har gjort, tilføjes en rig lovsang for hvad det har ført til (v 6). Det er den treenige Gud som står bag hilsenen "nåde være med jer og fred fra ham", som både gælder de 7 menigheder og hver eneste i Jesu "kongerige", altså også dig og mig.

 

Åbenbaringen kap. 2 og 3 omhandler jo brevene til de syv menigheder i Lilleasien. Vi vil prøve at finde ind i disse breve, og her vil vi se på brevet til Efesos.

Der er en sammenhæng i menighedsbrevenes opbygning. Med fuld ret kalder vi dem menighedsbreve fordi de selv giver sig ud for at være breve til syv forskellige menigheder i Lilleasien, hvoraf de fleste er ganske velkendte.

 

Vi kan kort sammenfatte indholdet i hvert af brevene:


  1. Hvem brevet er skrevet til, modtageren.
  2. Selvpræsentationen, en præsentation af ham der skriver, hvem er han?
  3. Selve brevets budskab.
  4. Tilskyndelsen til at høre hvad ånden siger.
  5. Og løftet til dem som sejrer.


Ja, det er vældige breve vi har her med et på samme tid, ransagende og herligt budskab.

Hvis I f.eks. ligger mærke til vers 1-3, Det er det der hentydes til her: hvem er det der taler? Se i kap 1 vers 20: ”Hemmeligheden om de syv stjerner, som du så i min højre hånd, og om de syv guldlysestager er den: De syv stjerner er de syv menigheders engle, og de syv lysestager er de syv menigheder.” Altså hvem er det der skriver? Det er Jesus!


Og så læser vi her i kap. 2, 1 at, ham der skriver han holder sine tjenere i sin højre hånd. Og det har været vigtig for mig at se og understrege. For hvad vil det sige, at han der skriver, han holder dem i sin højre hånd? Det vil sige at vi er afhængige af ham. Samtidig så værdsætter han dem når han holder dem. De kan ikke være ham foruden. Hvem er han som gør det? Det er Jesus som jeg nøvnte før.


Og én ting mere som jeg også godt vil understrege: Det er en stor trøst at han som vandrer midt imellem disse menigheder, hvori der var så mange misforhold. – Han har ikke forladt dem! Men han tager sig af dem! Og det vil jeg gerne at I lægger mærke til her indledningsvis når vi skal standse for hvert enkelt brev: Jesus har ikke vendt nogen ryggen, men han taler til mennesker ind i deres situation, både når han roser, når han trøster, men også når han revser dem. Men han ønsker at vi skal bøje os for hans ord!


Og i næste kapitel vil vi også se at dette siger den første og den sidste. Altså hele tiden en understregning af: hvem er det der siger dette? Det er den første, den sidste, - det er Jesus. Men det kommer vi tilbage til.


Men først, - hvorfor skal vi beskæftige os med disse breve? Prøv at se i kapitel 1 vers 3: ”Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær.” – Salig er den som læser og hører profetiens ord. Det vil sige at der er et stort løfte forbundet med at arbejde sig ind i budskabet til disse syv menigheder, og grunde over det. Salig er den som læser og hører profetiens ord. At være SALIG er den højeste lykke et menneske kan nå, og den form for lykke, at være salig, opnås kun i et nært samliv med Jesus.


Budskabet formidles altså igennem Johannes til de syv menigheder i Asien (kap 1, vers 4). Gennem disse breve viser Jesus os de farer som truer den kristne menighed, og det enkelte Guds barn, i enhver tid og hvor vi særlig må være på vagt.


Hvorfor netop disse syv? Det kan vi ikke svare på. Måske har Johannes haft et særligt hyrdeansvar for disse syv menigheder. Men på dette tidspunkt, hvor dette sker, er han blevet forvist til øen Patmos, som der står, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld (kap. 1 vers 9). Jeg nævner det bare ligesom for overblikkets skyld.


For mange mennesker er Åbenbaringsbogen en lukket bog, og derfor vil jeg godt nævne at Åbenbaringsbogen består af to hoveddele:


  • Nutidsbogen, det er de syv menighedsbreve i kap 2 & 3, - nutidsbogen. Hvis vi f.eks. ser kap. 1 vers 19a:  ”Skriv det, du har set, og det, som er”…
  • Fremtidsbogen er så fra kap. 4 og til og med kap. 22. Det er fremtidsbogen vers 19b: ”…og det som siden skal ske.” Her er forklaringen på det jeg lige nævnte: De to hoveddele


Og hvorfor står der sådan? Jo, det er fordi et ret syn på nutiden er en forudsætning for det profetiske indblik i fremtiden. Det er vigtigt at understrege. Et ret syn på nutiden, på vor egen tid, vor egen situation, det er forudsætningen for det profetiske indblik i fremtiden.


Dernæst er det utrolig ransagende at budskabet til de syv menigheder kommer før fremtidsbogen. Og i hvert af disse syv breve står der: ”Enhver der har øre han hører hvad Ånden siger til menigheden.” Og det betyder: at alle disse syv breve har et budskab til alle menigheder til alle tider. Altså, de er tidløse, disse syv menighedsbreve.


Og det næste vi skal lægge mærke til er: At hver af disse syv menigheder fik hele bogen, altså med alle brevene, tilsendt. Plus resten af Åbenbaringsbogen. Se kap. 1,11: ”Skriv det, du ser, ned i en bog, og send den til de syv menigheder, til Efesos og til Smyrna og til Pergamon og til Thyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea. Altså alle menighederne fik det totale budskab, og ikke bare et enkelt, men hele budskabet i én bog.

Dernæst er det mulig at inddele disse syv breve i tre grupper på grundlag af budskabet: (Se løs ark)

 

  1. Den første gruppe, hvordan Jesus han revser indre skjulte synder, og det gør han for menigheden i Efesos, i Sardes og i Laodikea.
  2. Den anden gruppe hvor Jesus påtaler ydre åbenbare synder er: Pergamon og Thyatira.
  3. Og den tredje gruppe, det er der hvor Jesus han roser to menigheder, nemlig Smyrna og Filadelfia, fordi de levede i afhængighed af Jesus og hans ord, trods de var fattige, elendige, osv.

 

Det er de tre grupper vi kan inddele disse syv breve/menigheder i. Så har vi ligesom et overblik. Og de menigheder som særligt var i fare var: Efesos, Sardes og Laodikea. Det er de indre skjulte synder der er de farligste. Og det var derfor at Jesus han måtte afsløre dem, og åbenbare for dem hvor farlig deres indre tilstand i virkeligheden var.


Og prøv at lægge mærke til som jeg sagde før, at Jesus han vendte dem ikke ryggen, men han ville så gerne hjælpe dem, og derfor måtte han sige sandheden, virkeligheden til dem.


Altså netop fordi bibelen siger at der skal komme søvnige tider over menigheden når Jesu genkomst nærmer sig. Så er budskabet i Åbenbaringsbogen, især ment som en ransagelse og hjælp for Guds folk i de sidste tider. Altså er de givet som hjælp for os, - for at vi kan nå Himlen. Så enkelt er det. Og jeg vil gerne at vi ikke ser disse breve som breve der er rettet til alle andre menigheder og forsamlinger, men at de også er skrevet til vores lille menighed, ja, at de må blive til personlig ransagelse for dig og mig.


De enkelte menigheder kan tilgås herfra:


Menigheden i Efesos - Åb 2, 1-7

Menigheden i Smyrna - Åb 2, 8-11

Menigheden i Pergamon - Åb 2, 12-17

Menigheden i Thyatira - Åb 2, 18-29

Menighedn i Sardes - Åb 3, 1-6

Menigheden i Filadelfia - Åb 3, 7-13

Menigheden i Laodikea - Åb 3, 14-22